Open post

ราคาทองคำ Gold Price

ราคาทองคำ Gold Price   กล้องส่องพระเลี่ยมทองคำฝังเพชร เครื่องรางทองคำ วัตถุมงคลทองคำ เครื่องประดับทองคำแท้เก่าใหม่มือสอง ตัวเรือนทองคำ เช่น ทองคำ99.99% = 24k ,ทองคำ96.5% = 23k ,ทองคำ95% = 22k ,ทองคำ91% = 21k ,ทองคำ90% = 20k ,ทองคำ75% = 18k ,ทองคำ58.3% = 14k ,ทองคำ41.6% = 10k ,ทองคำ37.5% = 9k  การรับซื้อทองคำ การขายทองคำก็ต้องประเมินจากราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ เช่น ราคาทองคำ วันที่ 18/11/2556 เวลา 9.00 น. ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 33,000 บาท รับซื้อ 32,900 บาท และทองรูปพรรณ...

Scroll to top